Το Έργο “Right After Care:
Capacity Building for Professionals
in Alternative Care in Greece”,
(“RIGHT AFTER CARE”) υλοποιείται
με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο του προγράμματος
“Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια» 2014 – 2020 [REC –
Rights, Equality and Citizenship
Programme].

Υλοποιείται από σύμπραξη
οργανώσεων, με συντονισμό της
ΑΡΣΙΣ και συμμετοχή του Athens
Lifelong Learning Institute, της
PRAKSIS και της Μ.Κ.Ο. Civis Plus.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής. Η δράση εναρμονίζεται με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που τονίζουν την ανάγκη προετοιμασίας τους ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής.